Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
รับความคิดเห็นของประชาชน
อบต.ท่าข้าม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 0)
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 1)
ประชาสัมพันธ์รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 5)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 13)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยกำนันตำบลท่าข้าม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีตำบลท่าข้าม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ ณ ริมแม่น้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
นศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานจากโรงพยาบาลพุนพินในฐานะหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองประจำปี ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ในวันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายพินิจ ดวงราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายคนองเดช สุวรรณ์ กำนันตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม ณ ศาลาเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายไชยยันต์ พยัฆฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นางปริสนา ธดากุล รองปลัด อบต.ท่าข้าม นางสุธาสินี โคะแสง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุข นายปรีชา โลพิศ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินและปลัดอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ณโรงเรียนบ้านไทรงาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายไชยยันตร์ พยัฆฤทธิ์ และนายสิทธิพล โตประศรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดโครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากการวางสิ่งของรุกล้ำขึ้นมาบนไหล่ถนน หมู่ที่ 5 ตลิ่งชัน สี่แยก ซอย 11 ซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนไปมาไม่สะดวก และมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้ง่ายจากการที่มีสิ่งของกีดขวางบริเวณไหล่ทางถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 25)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ดู : 25)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 30)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs